Handverkslaget, foreningen for tradisjonshåndverk.

Hovedoppgaven til laget er å skape et åpent og inkluderende felleskap for utøvere og interesserte i tradisjonshandverk og å spre kunnskap om denne viktige, men sjelden vektlagte del av kulturarven i offentligheten. Skoleverket er et prioritert område. Foreningen er landsdekkende og over tusen har meldt sin interesse. Flere av disse har alt tegnet seg som medlemmer. Det er oppnevnt et interimsstyre og stiftelsesmøtet vil finne sted mot slutten av året. Et særtrekk ved foreningen er at utøverne selv står i sentrum og at kommunikasjonen mellom styre og medlemmene vil foregå gjennom et digitalt nettverk.

Lørdag den 14. april 2018 ble en merkedag for tradisjonshandverket, en forening som har ligget lenge i støpeskjeen ble en realitet. Vi hadde stiftelsesmøte på Hordamuseet på Stend. 27 personer møtte opp fra mange ulike fag, og med god geografisk spredning. Et forslag til vedtekter ble gjennomgått og revidert. Her er et lite utdrag.

Organisasjonens formål er å fremme det tradisjonsbårne håndverket som kommer til utrykk gjennom utøvelse av dette.Hovedoppgaven er å skape ett åpent og inkluderende felleskap for utøvere og interesserte i tradisjonshåndverk. Vi skal være en pådriver for bevaring, formidling og utøvelse av alle former for tradisjonsbårene håndverk og enkeltteknikker i denne sammenhengen.

Men er det ikke nok interesseorganisasjoner i Norge? Trenger vi virkelig en til? Disse spørsmålene har vært noe av bakteppet underveis i arbeidet med å få stiften en organisasjon for tradisjonshåndverk. Vilkårene og interessen for dette fagområdet har først og fremst blitt fremmet av en rekke enkeltpersoner, i tillegg har Norsk Håndverksinstitutt arbeidet for bevaring og for å fremme betydningen av tradisjonsfagene. Men håndverkerne selv har ikke kunnet snakke med en stemme som beviselig har bred støtte i fagmiljøet, dette har gjort oss unødvendig svake. Det har lenge vært et gap mellom Fortidsminneforeningen og Husflidslaget der tradisjonshåndverkerne fra de ulike fagområdene har strevd med å finne sin plass. Enkeltforeninger har oppstått, slik som for eksempel smedforeningen, men den store samlende foreningen har manglet. Det ble vedtatt i stiftelsesmøte at her skal de store fagene, slik som tradisjonstømrerne og andre som arbeider innenfor tradisjonelt bygghåndverk bidra med sin tyngde for å bedre rammevilkårene til de små fagene. VI skal dra i flokk.

Stiftelsesmøtet har opprettet et interimsstyre som har fått en del klare oppgaver og formelle ting som skal være på plass til et konstituerende årsmøte, da begynner den store jobben med å bygge opp en levedyktig forening fra bunnen. Det avgjørende blir om den potensielle medlemsmassen får tillit til handverkslaget og blir entusiastiske medlemmer. Handverkslaget blir som det står i utdraget fra vedtektene en organisasjon for utøvere, profesjonelle og amatører. Men også for de som bare er interesserte på bakgrunn av generell håndverksinteresse eller for kulturvern. Vi går en spennende tid i møte.

For å bli medlem kan du søke oss opp på facebook-gruppa. Handverkslaget, foreningen for tradisjonshandverk og få mer informasjon der. Eller bruk e-post Blimedlem@handverkslaget.no.

200,– for støttemedlemskap og 400,– for fullt medlemskap.