Vedtekter for Handverkslaget – foreningen for tradisjonshåndverk

 1. Organisasjonens navn: Handverkslaget – foreningen for tradisjonshåndverk
 2. Organisasjonens formål.Organisasjonens formål er å fremme det tradisjonsbårne håndverket som kommer til utrykk gjennom utøvelse av dette.
 3. Organisasjonens oppgaver. Hovedoppgaven er å skape ett åpent og inkluderende felleskap for utøvere og interesserte i tradisjonshåndverk og stimulere til samarbeid på tvers av enkelt-fag og (faglige) organisasjoner. Handverkslaget – foreningen for tradisjonshåndverkskal være en pådriver for bevaring, formidling og utøvelse av alle former for tradisjonsbåret håndverk og enkeltteknikker i denne sammenhengen. Organisasjonen skal være en paraplyorganisasjon som er en politisk pådriver for så vel enkeltmedlemmer som samarbeidsorganisasjoner innenfor alle former for tradisjonshåndverk. Vi skal arbeide for å styrke rammevilkårene for tradisjonshåndverk, og være en høringsinstans for forvalting og politiske prosesser som berører vårt virkefelt.
 4. Medlemskap og kontingent.Handverkslaget – foreningen for tradisjonshåndverk er en interesseorganisasjon der alle med interesse for tradisjonshåndverk kan være medlemmer. Vi har ordinære medlemmer og støttemedlemskap. Det er opp til det enkelte medlem å velge om medlemmet vil være ordinært medlem eller støttemedlem. Ordinære medlemmer har rett til å stemme på årsmøtet og til å velges inn i styret. Støttemedlemmer har ikke rett til å stemme på årsmøtet eller velges inn i styret. Årsmøtet kan beslutte å utarbeide andre særskilte fordeler med fullt medlemskap, samt vedta retningslinjer for samarbeid og interaksjon med eventuelle, fremtidige samarbeidsorganisasjoner (f eks faglige håndverksorganisasjoner). Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.
 5. Årsmøtet.Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Ett årsmøte betyr at alle organisasjonens medlemmer er kalt inn med møterett for støttemedlemmer, og møte og stemmerett for ordinære medlemmer. Ett årsmøte kan holdes over digitale nettverk dersom det foreligger akseptabel sikkerhet for stemmegiving og generell mulighet for alle medlemmers deltagelse, styret avgjør hva som er akseptabel sikkerhet og tilfredsstillende tilgjengelighet for medlemmene. For å ha møte og stemmerett må medlemmene ha betalt årskontingent. Årsmøtet skal innkalles minimum fire uker på forhånd. Innkallingen kan skje gjennom medlemsblad eller gjennom digitale/sosiale medier som er enkelt tilgengelig og som styret finner tilfredsstillende. Sakspapirer skal foreligge og sendes ut senest en uke før årsmøtet. Sakspapirene kan deles gjennom medlemsblad eller gjennom digitale/sosiale medier som er enkelt tilgengelig for medlemmene og som styret finner tilfredsstillende. Årsmøtet behandler blant annet regnskap og årsmelding for foregående år, og arbeidsplan og budsjett for kommende år, innkomne saker fra medlemmer og/eller styre. Årsmøtet skal dessuten velge styrets leder, øvrig styre med varamedlemmer, valgkomité og revisor.
 6. Ekstraordinært årsmøte. Dersom det oppstår en helt spesiell situasjonsom medlemmene eller styret vil at organisasjonen skal ta stilling til, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Et ekstraordinært årsmøte skal innkalles to uker før møtedato og sakspapirer skal sendes ut senest en uke før møtet. Dette møtet skal utelukkende behandle saken det er blitt innkalt til. Det kreves 2/3 dels flertall fra ordinære medlemmer eller i styret for å innkalle til ett ekstraordinært årsmøte.
 7. Styret kan maksimalt bestå av syv medlemmer. Styrets leder velges for ett år ad gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år.Valg skal ideelt skje slik at halvparten av styrets medlemmer (utenom styrets leder) er på valg hvert år. Dette for å sikre kontinuitet i styrets arbeid ved at ikke hele styret er på valg samtidig. Styret skal ha minimum fire møter per år. Styret står fritt til å bruke digitale løsninger for møtene. Styret er sammensatt av en leder, en nestleder, en kasserer og en kommunikasjonsansvarlig, i tillegg er det tre ordinære styremedlemmer, samt tre numeriske (ikke-personlige) varamedlemmer. Styrets leder velges spesielt på årsmøtet, resten av styret konstituerer seg selv. Varamedlemmene har møterett, men ikke stemmerett. Når et varamedlemmer er innkalt til styret som vara for et styremedlems forfall, har varamedlemmet møteplikt og stemmerett. Varamedlemmer innkalles i numerisk orden.

Det kreves 2/3 dels deltagelse (tilstedeværelse) i styret for å ta gyldige beslutninger. Styret skal følge ordinære normer for styrearbeid med stemmegiving og møtereferat.

 1. Styrets oppgaver.Styrets oppgaver er i hovedsak å arbeide med sakene som er i tråd med organisasjonens formål, og med saker som årsmøtet har fremmet. I tillegg er paragraf 3, Organisasjonens oppgaver, retningsgivende for styrets arbeid. Styret plikter å følge både lover, regler og sedvane i Norge for medlemsorganisasjoner.
 2. Valgkomité:Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer.Det utarbeides særskilt instruks for valgkomitéen.  Forslag til endringer i valgkomitéens instruks skal rettidig foreslås for årsmøtet for vedtak eller avslag. Vedtak om endring av valgkomitéens instruks krever 2/3 flertall.
 3. Oppløsning av organisasjonen.Organisasjonen kan oppløses ved 2/3 dels flertall på årsmøtet. Eiendommer, penger og andre verdier skal ved oppløsning av denne organisasjonen gis til en eller flere andre organisasjoner med liknende formål, mottakerorganisasjoner bestemmes av årsmøtet.
 4. Endring av vedtektene. Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet, og det kreves 2/3 dels flertall for dette.